ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2567ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2567โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 12.02 -15.01 ±>10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 27.59 -3.59 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 32.61 -11.30 ±>10% ±>10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 28.14 -15.81 ±>10% ±>10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 78.81 -3.33 ±>10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 39.94 -16.12 ±>10% ±>10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 51.08 -4.28 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 21.18 -3.19 ±>10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 32.46 3.56 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 34.10 -21.95 ±>10% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 31.81 -13.25 ±>10% ±>10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 20.95 -8.69 ±>10% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 149.15 288.88 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2567