ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.75 1.48 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 25.66 -5.25 ±>10% ±5-10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 18.30 -1.09 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 36.75 10.24 ±>10% ±>10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 45.74 -1.85 ±>10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.18 18.25 ±5% ±>10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.14 -5.65 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 24.07 -2.40 ±>10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 25.63 8.74 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.50 20.00 ±>10% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 32.14 3.95 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.96 2.12 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 29.30 4.28 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2565