เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
Total Performance Score จังหวัดลำปาง เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566Total Performance Score จังหวัดลำปาง เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

Total Performance Score จังหวัดลำปาง เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาล
คะแนนที่ได้
การบริหารแผน
PLANFIN
การบริหารต้นทุน
UNITCOST
การบริหารค่าใช้จ่าย
HGR
Productivity
GradeRiskPlus
คะแนนตรวจสอบ
งบทดลองเบื้องต้น
คะแนนตรวจสอบ
TPS
รายได้
1 คะแนน
ค่าใช้จ่าย
1 คะแนน
OP
1 คะแนน
IP
1 คะแนน
LC
0.5 คะแนน
ค่ายา
0.5 คะแนน
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา
และวัสดุการแพทย์
0.5 คะแนน
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์
0.5 คะแนน
อัตราครองเตียง
1 คะแนน
CMI
1 คะแนน
จำนวนข้อ
ต้องผ่าน 5 ใน7
1 คะแนน
1 คะแนน
คะแนน TPS
10 คะแนน
Grade TPS
ลำปาง,รพศ.
0 0 1 1 0 0 0 0.5 1 1 0 1 5.5 D
แม่เมาะ,รพช.
0 0 1 1 0 0 0 0.5 0 1 0 1 4.5 F
เกาะคา,รพช.
0 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 1 1 0 1 6.5 C
เสริมงาม,รพช.
0 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 4.5 F
งาว,รพช.
0 0 1 1 0 0 0 0.5 0 1 0 1 4.5 F
แจ้ห่ม,รพช.
0 1 1 1 0 0 0.5 0.5 0 1 1 1 7 B
วังเหนือ,รพช.
0 1 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0 1 7.5 B
เถิน,รพช.
0 1 1 1 0 0.5 0 0.5 1 1 1 1 8 A
แม่พริก,รพช.
0 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 7 B
แม่ทะ,รพช.
0 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0 1 6.5 C
สบปราบ,รพช.
0 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 7.5 B
ห้างฉัตร,รพช.
0 1 1 0 0 0 0.5 0.5 1 1 0 1 6 C
เมืองปาน,รพช.
0 1 1 1 0 0 0.5 0.5 0 1 0 1 6 C