หมายเหตุ :: ข้อมูลผลการดำเนินงาน HGR ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2563


ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2563

P04 : รายได้ UC
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
743.5 ล้าน 139.0 ล้าน 849.9 ล้าน >x
11146 แม่เมาะ,รพช.
36.6 ล้าน 9.5 ล้าน 50.6 ล้าน >x1sd
11147 เกาะคา,รพช.
133.2 ล้าน 37.9 ล้าน 127.5 ล้าน <x
11148 เสริมงาม,รพช.
36.6 ล้าน 9.5 ล้าน 45.8 ล้าน >x
11149 งาว,รพช.
58.1 ล้าน 13.8 ล้าน 66.7 ล้าน >x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
36.6 ล้าน 9.5 ล้าน 43.7 ล้าน >x
11151 วังเหนือ,รพช.
58.1 ล้าน 13.8 ล้าน 58.3 ล้าน >x
11152 เถิน,รพช.
84.3 ล้าน 24.9 ล้าน 93.6 ล้าน >x
11153 แม่พริก,รพช.
36.6 ล้าน 9.5 ล้าน 26.6 ล้าน <x1sd
11154 แม่ทะ,รพช.
58.1 ล้าน 13.8 ล้าน 59.8 ล้าน >x
11155 สบปราบ,รพช.
36.6 ล้าน 9.5 ล้าน 44.3 ล้าน >x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
58.1 ล้าน 13.8 ล้าน 48.5 ล้าน <x
11157 เมืองปาน,รพช.
36.6 ล้าน 9.5 ล้าน 43.3 ล้าน >x
P05 : รายได้จาก EMS
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
1.7 ล้าน 0.9 ล้าน 1.0 ล้าน <x
11146 แม่เมาะ,รพช.
0.2 ล้าน 0.4 ล้าน 0.1 ล้าน <x
11147 เกาะคา,รพช.
0.4 ล้าน 0.2 ล้าน 0.2 ล้าน <x
11148 เสริมงาม,รพช.
0.2 ล้าน 0.4 ล้าน 0.2 ล้าน >x
11149 งาว,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 71,850 <x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
0.2 ล้าน 0.4 ล้าน 0.2 ล้าน >x
11151 วังเหนือ,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 34,350 <x1sd
11152 เถิน,รพช.
0.3 ล้าน 0.2 ล้าน 0.2 ล้าน <x
11153 แม่พริก,รพช.
0.2 ล้าน 0.4 ล้าน 0.1 ล้าน <x
11154 แม่ทะ,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 59,600 <x1sd
11155 สบปราบ,รพช.
0.2 ล้าน 0.4 ล้าน 0.2 ล้าน >x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.2 ล้าน <x
11157 เมืองปาน,รพช.
0.2 ล้าน 0.4 ล้าน 97,200 <x
P06 : รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
16.0 ล้าน 10.2 ล้าน 31.5 ล้าน >x1sd
11146 แม่เมาะ,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 1.1 ล้าน >x3sd
11147 เกาะคา,รพช.
0.6 ล้าน 0.7 ล้าน 1.1 ล้าน >x
11148 เสริมงาม,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 87,072 <x
11149 งาว,รพช.
0.1 ล้าน 0.1 ล้าน 0.1 ล้าน >x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 36,675 <x
11151 วังเหนือ,รพช.
0.1 ล้าน 0.1 ล้าน 10,119 <x
11152 เถิน,รพช.
0.3 ล้าน 0.3 ล้าน 0.5 ล้าน >x
11153 แม่พริก,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 3,665 <x
11154 แม่ทะ,รพช.
0.1 ล้าน 0.1 ล้าน 91,210 <x
11155 สบปราบ,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 16,757 <x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
0.1 ล้าน 0.1 ล้าน 0.1 ล้าน >x
11157 เมืองปาน,รพช.
0.00 0.00 0.00
P07 : รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
409.3 ล้าน 82.5 ล้าน 488.7 ล้าน >x
11146 แม่เมาะ,รพช.
4.6 ล้าน 2.7 ล้าน 3.1 ล้าน <x
11147 เกาะคา,รพช.
26.7 ล้าน 12.7 ล้าน 23.7 ล้าน <x
11148 เสริมงาม,รพช.
4.6 ล้าน 2.7 ล้าน 3.7 ล้าน <x
11149 งาว,รพช.
7.7 ล้าน 5.9 ล้าน 5.6 ล้าน <x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
4.6 ล้าน 2.7 ล้าน 7.6 ล้าน >x1sd
11151 วังเหนือ,รพช.
7.7 ล้าน 5.9 ล้าน 4.2 ล้าน <x
11152 เถิน,รพช.
16.9 ล้าน 10.6 ล้าน 15.6 ล้าน <x
11153 แม่พริก,รพช.
4.6 ล้าน 2.7 ล้าน 2.9 ล้าน <x
11154 แม่ทะ,รพช.
7.7 ล้าน 5.9 ล้าน 3.8 ล้าน <x
11155 สบปราบ,รพช.
4.6 ล้าน 2.7 ล้าน 2.0 ล้าน <x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
7.7 ล้าน 5.9 ล้าน 7.7 ล้าน >x
11157 เมืองปาน,รพช.
4.6 ล้าน 2.7 ล้าน 3.5 ล้าน <x
P08 : รายได้ประกันสังคม
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
208.9 ล้าน 82.3 ล้าน 228.2 ล้าน >x
11146 แม่เมาะ,รพช.
1.6 ล้าน 1.6 ล้าน 4.1 ล้าน >x1sd
11147 เกาะคา,รพช.
10.4 ล้าน 9.4 ล้าน 9.5 ล้าน <x
11148 เสริมงาม,รพช.
1.6 ล้าน 1.6 ล้าน 0.6 ล้าน <x
11149 งาว,รพช.
2.5 ล้าน 2.9 ล้าน 1.0 ล้าน <x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
1.6 ล้าน 1.6 ล้าน 1.1 ล้าน <x
11151 วังเหนือ,รพช.
2.5 ล้าน 2.9 ล้าน 0.6 ล้าน <x
11152 เถิน,รพช.
5.9 ล้าน 6.8 ล้าน 2.7 ล้าน <x
11153 แม่พริก,รพช.
1.6 ล้าน 1.6 ล้าน 0.4 ล้าน <x
11154 แม่ทะ,รพช.
2.5 ล้าน 2.9 ล้าน 1.4 ล้าน <x
11155 สบปราบ,รพช.
1.6 ล้าน 1.6 ล้าน 0.8 ล้าน <x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
2.5 ล้าน 2.9 ล้าน 2.7 ล้าน >x
11157 เมืองปาน,รพช.
1.6 ล้าน 1.6 ล้าน 0.7 ล้าน <x
P09 : รายได้แรงงานต่างด้าว
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
11.9 ล้าน 11.0 ล้าน 3.7 ล้าน <x
11146 แม่เมาะ,รพช.
0.6 ล้าน 1.4 ล้าน 0.1 ล้าน <x
11147 เกาะคา,รพช.
2.0 ล้าน 4.3 ล้าน 0.4 ล้าน <x
11148 เสริมงาม,รพช.
0.6 ล้าน 1.4 ล้าน 61,111 <x
11149 งาว,รพช.
0.9 ล้าน 2.0 ล้าน 24,049 <x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
0.6 ล้าน 1.4 ล้าน 63,530 <x
11151 วังเหนือ,รพช.
0.9 ล้าน 2.0 ล้าน 33,093 <x
11152 เถิน,รพช.
3.5 ล้าน 5.2 ล้าน 0.2 ล้าน <x
11153 แม่พริก,รพช.
0.6 ล้าน 1.4 ล้าน 5,701 <x
11154 แม่ทะ,รพช.
0.9 ล้าน 2.0 ล้าน 58,901 <x
11155 สบปราบ,รพช.
0.6 ล้าน 1.4 ล้าน 661.33 <x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
0.9 ล้าน 2.0 ล้าน 0.6 ล้าน <x
11157 เมืองปาน,รพช.
0.6 ล้าน 1.4 ล้าน 35,529 <x
P10 : รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
269.4 ล้าน 104.3 ล้าน 235.6 ล้าน <x
11146 แม่เมาะ,รพช.
4.1 ล้าน 4.4 ล้าน 7.0 ล้าน >x
11147 เกาะคา,รพช.
29.2 ล้าน 20.3 ล้าน 24.0 ล้าน <x
11148 เสริมงาม,รพช.
4.1 ล้าน 4.4 ล้าน 2.1 ล้าน <x
11149 งาว,รพช.
6.8 ล้าน 6.3 ล้าน 3.0 ล้าน <x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
4.1 ล้าน 4.4 ล้าน 1.9 ล้าน <x
11151 วังเหนือ,รพช.
6.8 ล้าน 6.3 ล้าน 3.1 ล้าน <x
11152 เถิน,รพช.
24.2 ล้าน 26.6 ล้าน 10.8 ล้าน <x
11153 แม่พริก,รพช.
4.1 ล้าน 4.4 ล้าน 0.8 ล้าน <x
11154 แม่ทะ,รพช.
6.8 ล้าน 6.3 ล้าน 1.7 ล้าน <x
11155 สบปราบ,รพช.
4.1 ล้าน 4.4 ล้าน 1.5 ล้าน <x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
6.8 ล้าน 6.3 ล้าน 4.0 ล้าน <x
11157 เมืองปาน,รพช.
4.1 ล้าน 4.4 ล้าน 1.5 ล้าน <x
P11 : รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
568.6 ล้าน 95.6 ล้าน 626.2 ล้าน >x
11146 แม่เมาะ,รพช.
30.6 ล้าน 7.9 ล้าน 45.4 ล้าน >x1sd
11147 เกาะคา,รพช.
82.2 ล้าน 15.3 ล้าน 80.4 ล้าน <x
11148 เสริมงาม,รพช.
30.6 ล้าน 7.9 ล้าน 35.9 ล้าน >x
11149 งาว,รพช.
41.6 ล้าน 10.8 ล้าน 39.9 ล้าน <x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
30.6 ล้าน 7.9 ล้าน 50.2 ล้าน >x2sd
11151 วังเหนือ,รพช.
41.6 ล้าน 10.8 ล้าน 39.3 ล้าน <x
11152 เถิน,รพช.
64.3 ล้าน 12.2 ล้าน 60.3 ล้าน <x
11153 แม่พริก,รพช.
30.6 ล้าน 7.9 ล้าน 23.7 ล้าน <x
11154 แม่ทะ,รพช.
41.6 ล้าน 10.8 ล้าน 44.7 ล้าน >x
11155 สบปราบ,รพช.
30.6 ล้าน 7.9 ล้าน 31.3 ล้าน >x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
41.6 ล้าน 10.8 ล้าน 59.7 ล้าน >x1sd
11157 เมืองปาน,รพช.
30.6 ล้าน 7.9 ล้าน 33.1 ล้าน >x
P12 : รายได้อื่น
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
224.7 ล้าน 100.8 ล้าน 182.8 ล้าน <x
11146 แม่เมาะ,รพช.
7.7 ล้าน 3.8 ล้าน 28.2 ล้าน >x3sd
11147 เกาะคา,รพช.
33.6 ล้าน 26.4 ล้าน 28.4 ล้าน <x
11148 เสริมงาม,รพช.
7.7 ล้าน 3.8 ล้าน 5.8 ล้าน <x
11149 งาว,รพช.
10.8 ล้าน 8.1 ล้าน 9.6 ล้าน <x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
7.7 ล้าน 3.8 ล้าน 7.4 ล้าน <x
11151 วังเหนือ,รพช.
10.8 ล้าน 8.1 ล้าน 8.9 ล้าน <x
11152 เถิน,รพช.
23.5 ล้าน 15.1 ล้าน 12.7 ล้าน <x
11153 แม่พริก,รพช.
7.7 ล้าน 3.8 ล้าน 5.9 ล้าน <x
11154 แม่ทะ,รพช.
10.8 ล้าน 8.1 ล้าน 7.5 ล้าน <x
11155 สบปราบ,รพช.
7.7 ล้าน 3.8 ล้าน 7.4 ล้าน <x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
10.8 ล้าน 8.1 ล้าน 8.7 ล้าน <x
11157 เมืองปาน,รพช.
7.7 ล้าน 3.8 ล้าน 8.5 ล้าน >x
P13 : รายได้งบลงทุน
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
146.6 ล้าน 130.9 ล้าน 19.1 ล้าน <x
11146 แม่เมาะ,รพช.
3.2 ล้าน 2.9 ล้าน 8.3 ล้าน >x1sd
11147 เกาะคา,รพช.
16.3 ล้าน 17.5 ล้าน 19.4 ล้าน >x
11148 เสริมงาม,รพช.
3.2 ล้าน 2.9 ล้าน 4.0 ล้าน >x
11149 งาว,รพช.
4.3 ล้าน 5.0 ล้าน 4.4 ล้าน >x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
3.2 ล้าน 2.9 ล้าน 1.8 ล้าน <x
11151 วังเหนือ,รพช.
4.3 ล้าน 5.0 ล้าน 1.1 ล้าน <x
11152 เถิน,รพช.
10.5 ล้าน 13.3 ล้าน 6.6 ล้าน <x
11153 แม่พริก,รพช.
3.2 ล้าน 2.9 ล้าน 2.6 ล้าน <x
11154 แม่ทะ,รพช.
4.3 ล้าน 5.0 ล้าน 3.5 ล้าน <x
11155 สบปราบ,รพช.
3.2 ล้าน 2.9 ล้าน 2.5 ล้าน <x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
4.3 ล้าน 5.0 ล้าน 4.3 ล้าน <x
11157 เมืองปาน,รพช.
3.2 ล้าน 2.9 ล้าน 1.5 ล้าน <x
P61 : รายได้ค่ารักษา อปท.
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10672 ลำปาง,รพศ.
54.3 ล้าน 12.8 ล้าน 58.9 ล้าน >x
11146 แม่เมาะ,รพช.
0.7 ล้าน 0.4 ล้าน 0.5 ล้าน <x
11147 เกาะคา,รพช.
4.1 ล้าน 2.5 ล้าน 2.8 ล้าน <x
11148 เสริมงาม,รพช.
0.7 ล้าน 0.4 ล้าน 0.5 ล้าน <x
11149 งาว,รพช.
1.2 ล้าน 1.0 ล้าน 0.9 ล้าน <x
11150 แจ้ห่ม,รพช.
0.7 ล้าน 0.4 ล้าน 0.7 ล้าน >x
11151 วังเหนือ,รพช.
1.2 ล้าน 1.0 ล้าน 0.9 ล้าน <x
11152 เถิน,รพช.
2.7 ล้าน 2.3 ล้าน 2.1 ล้าน <x
11153 แม่พริก,รพช.
0.7 ล้าน 0.4 ล้าน 0.5 ล้าน <x
11154 แม่ทะ,รพช.
1.2 ล้าน 1.0 ล้าน 0.4 ล้าน <x
11155 สบปราบ,รพช.
0.7 ล้าน 0.4 ล้าน 0.6 ล้าน <x
11156 ห้างฉัตร,รพช.
1.2 ล้าน 1.0 ล้าน 0.9 ล้าน <x
11157 เมืองปาน,รพช.
0.7 ล้าน 0.4 ล้าน 0.8 ล้าน >x