ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2567ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2567


โรงพยาบาล
ช่วงเวลา
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผลประเมิน
ผลงาน
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน
ลำปาง,รพศ. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 1,130.96 1,315.56 ผ่าน 14,695.06 15,599.55 ผ่าน ผ่าน
แม่เมาะ,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 710.75 1,156.54 ผ่าน 10,631.53 24,985.79 ผ่าน ผ่าน
เกาะคา,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 759.70 872.34 ผ่าน 15,002.24 20,139.60 ผ่าน ผ่าน
เสริมงาม,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 668.58 1,156.54 ผ่าน 9,744.10 24,985.79 ผ่าน ผ่าน
งาว,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 664.60 968.86 ผ่าน 11,093.67 21,317.62 ผ่าน ผ่าน
แจ้ห่ม,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 660.58 1,156.54 ผ่าน 9,739.16 24,985.79 ผ่าน ผ่าน
วังเหนือ,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 651.14 968.86 ผ่าน 10,688.34 21,317.62 ผ่าน ผ่าน
เถิน,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 914.48 1,017.72 ผ่าน 11,970.18 26,327.28 ผ่าน ผ่าน
แม่พริก,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 953.05 1,156.54 ผ่าน 14,865.33 24,985.79 ผ่าน ผ่าน
แม่ทะ,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 573.27 968.86 ผ่าน 8,492.40 21,317.62 ผ่าน ผ่าน
สบปราบ,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 654.65 1,156.54 ผ่าน 9,834.57 24,985.79 ผ่าน ผ่าน
ห้างฉัตร,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 669.55 968.86 ผ่าน 10,636.32 21,317.62 ผ่าน ผ่าน
เมืองปาน,รพช. เม.ย. 67 ธ.ค. 63 803.55 1,156.54 ผ่าน 10,037.31 24,985.79 ผ่าน ผ่าน