ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2567ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2567โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.63 11.40 ±>10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.63 -3.05 ±5-10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.91 -0.80 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.66 -6.37 ±5% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.85 -0.75 ±5% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.37 0.03 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.75 7.38 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.49 -3.08 ±5-10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 16.37 7.47 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.64 -5.78 ±5% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.95 -6.43 ±5-10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.48 -4.76 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.92 2.33 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2567