ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.83 -0.62 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.52 0.26 ±5-10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.32 -7.16 ±5% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.29 -3.09 ±5-10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.97 -5.62 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.59 -0.43 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 11.16 -6.09 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.49 -5.89 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.60 -6.28 ±5-10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.53 9.81 ±>10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.52 -5.99 ±5-10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.77 -0.35 ±5-10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 14.41 -2.16 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2562