ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.64 -1.92 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 40.34 -10.40 ±>10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 57.75 -18.72 ±>10% ±>10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 88.77 29.16 ±>10% ±>10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 57.66 -4.68 ±>10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.80 27.39 ±>10% ±>10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 38.81 -7.52 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 48.96 -0.58 ±>10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 104.95 5.61 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 56.33 10.98 ±>10% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 56.07 -4.11 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 51.30 10.94 ±>10% ±>10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 64.13 12.87 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565