ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.23 8.86 ±>10% ±5-10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -12.86 -13.64 ±>10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.31 -3.25 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.09 -6.96 ±>10% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.86 -7.16 ±5-10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -5.05 1.32 ±5-10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -9.40 -6.64 ±5-10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.43 -6.77 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 17.08 -1.84 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.07 3.87 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.91 -3.74 ±5-10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.29 -8.10 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 12.26 -5.32 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2564