ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มีนาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มีนาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.46 -1.60 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 16.82 1.50 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.16 -6.33 ±5% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.37 -3.22 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.78 -6.02 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.60 -0.66 ±5-10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 19.22 -5.76 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 16.16 -5.98 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 17.41 -7.53 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.92 10.06 ±>10% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 16.75 -5.79 ±>10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.38 -1.05 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 21.74 -3.44 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มีนาคม ปีงบประมาณ 2562