ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.34 2.72 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.71 -3.33 ±5-10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.46 -4.59 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.23 -2.84 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.74 -6.69 ±5-10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.94 2.60 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.78 -5.31 ±5% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.38 -4.77 ±5% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.94 -7.06 ±5% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.27 3.67 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.52 -2.37 ±5% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.83 -4.88 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.24 -0.60 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563