ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.80 10.93 ±>10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.83 -11.51 ±5% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.30 -1.49 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 20.53 -7.33 ±>10% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.06 -7.37 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.06 2.04 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.64 -4.78 ±5% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 12.61 -6.26 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 37.09 -2.15 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.92 4.08 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 24.19 -3.11 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.39 -7.66 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.89 -5.17 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2564