ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.46 3.08 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 0.63 6.55 ±5% ±5-10%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.63 -4.72 ±5% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.68 -1.04 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.66 -1.45 ±5% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -6.98 1.28 ±5-10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.25 -4.63 ±5% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.61 -5.57 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -8.11 -4.08 ±5-10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 0.99 12.33 ±5% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.19 -4.73 ±5% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.76 2.79 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.71 -0.36 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562