ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.81 0.56 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 22.20 -4.12 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.38 -3.27 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.82 -1.94 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 14.24 -6.06 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.34 3.66 ±5-10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.32 -5.14 ±5-10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.80 -5.70 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 12.33 -5.71 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.55 2.71 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.37 -2.07 ±5% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.63 -4.20 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.84 0.78 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2563