ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.30 -4.43 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.21 0.82 ±5% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.27 -4.99 ±5% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.62 -2.61 ±5-10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.76 -4.62 ±>10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.66 0.15 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.43 -5.54 ±5-10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.83 -6.34 ±5-10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.00 -5.30 ±5% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.00 9.12 ±5-10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.72 -5.46 ±5-10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.63 -0.58 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.51 -1.90 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562