ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.01 0.63 ±>10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 30.87 -8.91 ±>10% ±5-10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.35 -0.76 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 54.29 19.04 ±>10% ±>10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 49.95 1.34 ±>10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 26.26 36.24 ±>10% ±>10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.83 -6.95 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 28.39 -1.08 ±>10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 67.82 13.86 ±>10% ±>10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 35.41 8.88 ±>10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 43.51 2.42 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 29.45 2.98 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 50.14 21.21 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565