ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.58 0.32 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.74 -2.04 ±5-10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.44 -11.35 ±5% ±>10%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.34 -1.77 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -12.90 1.13 ±>10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -10.90 4.27 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -21.62 0.84 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.48 -4.34 ±5% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.79 -3.26 ±5% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.98 -2.78 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.78 0.39 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.46 2.38 ±5-10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.78 7.42 ±5% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565