ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -4.47 -24.65 ±5% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 28.40 -3.22 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 18.76 -8.96 ±>10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 41.21 -5.74 ±>10% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 45.83 -7.38 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 22.27 -3.45 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 37.11 -2.58 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 18.11 -3.61 ±>10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 24.45 -10.52 ±>10% ±>10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 26.08 -1.92 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 37.88 -9.91 ±>10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 20.77 -4.12 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 70.82 -10.50 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562