ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2566ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2566โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.75 9.24 ±5-10% ±5-10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.75 1.70 ±5% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -17.63 -2.44 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.84 5.52 ±5% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -6.98 1.88 ±5-10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.20 1.78 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.18 6.96 ±5-10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.51 -5.90 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.13 3.81 ±5% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.19 8.95 ±5-10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.99 8.07 ±5% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.68 5.74 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.13 3.01 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2566