ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.66 -6.71 ±5-10% ±5-10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.84 -11.17 ±>10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 19.67 -5.18 ±>10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 23.65 -2.40 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 24.38 -6.35 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.50 1.37 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.18 -9.92 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.63 -5.87 ±5-10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 31.35 -11.09 ±>10% ±>10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.76 4.06 ±5-10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.57 -4.33 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.06 -3.29 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 17.69 -0.45 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563