ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.60 1.57 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.10 1.06 ±5-10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.36 -9.76 ±5% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.28 -0.46 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.75 1.98 ±5% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.23 3.50 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -13.23 3.11 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.29 -4.02 ±5% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.17 -1.81 ±5% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.98 -2.08 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.99 3.00 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.08 1.66 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.43 7.63 ±5-10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2565