ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.57 5.58 ±5-10% ±5-10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.80 3.34 ±5-10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.67 -2.10 ±5% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.13 -0.21 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.56 -0.79 ±5% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.92 1.33 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.61 -3.74 ±5% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.05 -5.35 ±5-10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -6.71 -3.93 ±5-10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.68 12.04 ±5% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.88 -3.73 ±5% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.02 3.38 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.84 -0.26 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2562