ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.70 3.87 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -20.59 -12.11 ±>10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.56 -4.27 ±5% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.82 -5.69 ±5% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.91 -2.64 ±5-10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.30 2.80 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.64 -7.40 ±5-10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.85 -6.98 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.13 0.43 ±5-10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.09 1.55 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -7.87 -3.45 ±5-10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.49 -6.68 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.22 -1.19 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564