ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2566ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2566โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -6.40 -5.24 ±5-10% ±5-10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 21.27 3.53 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -8.22 -4.63 ±5-10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.34 4.70 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.73 16.70 ±5% ±>10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.02 8.67 ±5% ±5-10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.34 12.14 ±5-10% ±>10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.07 13.14 ±5-10% ±>10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.64 5.13 ±5-10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 12.10 15.11 ±>10% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.20 15.60 ±5% ±>10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -12.95 8.56 ±>10% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -6.92 4.57 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง เมษายน ปีงบประมาณ 2566