ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -16.54 -23.15 ±>10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 28.11 1.00 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.01 -7.60 ±>10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 41.06 -2.80 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 47.53 -6.40 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 26.86 0.33 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 48.46 -3.86 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 30.19 -4.72 ±>10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 44.65 -9.18 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 50.59 9.48 ±>10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 41.51 -4.34 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 22.19 -0.96 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 47.78 -7.93 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2562