ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.85 2.16 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.64 -3.28 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.26 -4.57 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.60 -0.89 ±5-10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.73 -6.44 ±5-10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.16 2.62 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.58 -5.76 ±5% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 0.90 -5.48 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.50 -6.29 ±5-10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.01 2.38 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.81 -2.45 ±5% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.99 -5.75 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.90 -0.66 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563