ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.90 -18.08 ±5-10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 27.40 -3.22 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.67 -8.02 ±5% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 41.33 -0.62 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 27.29 -7.49 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.29 -1.57 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 24.41 1.20 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.62 -2.88 ±5-10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -10.22 -6.76 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 28.86 -4.01 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 18.38 -9.40 ±>10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.12 -3.21 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.55 -12.48 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562