ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.31 2.13 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.87 1.97 ±5% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.37 -4.82 ±5% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.71 -2.51 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.00 -4.71 ±5-10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -4.47 -0.01 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.59 -5.53 ±5% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.57 -5.98 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.52 -5.11 ±5% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.09 10.35 ±5-10% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.57 -5.23 ±5% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.79 0.10 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.78 -0.77 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562