ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2566ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2566โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -7.15 -13.07 ±5-10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.04 3.70 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.92 -8.19 ±5% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 16.76 1.64 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 25.24 23.42 ±>10% ±>10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.31 12.58 ±5% ±>10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 39.56 8.19 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.08 14.99 ±>10% ±>10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 31.01 4.53 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.38 11.72 ±>10% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 17.17 19.70 ±>10% ±>10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -4.97 11.39 ±5% ±>10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 14.42 -3.95 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2566