ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -16.84 -20.83 ±>10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 71.67 -4.67 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 81.54 -13.77 ±>10% ±>10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 102.72 -2.30 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 112.66 -13.21 ±>10% ±>10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 69.04 4.69 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 106.89 -17.84 ±>10% ±>10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 76.44 -8.44 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 321.12 171.46 ±>10% ±>10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 88.74 1.19 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 107.70 -7.42 ±>10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 61.03 -4.51 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 95.01 -7.05 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563