ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -7.54 -21.69 ±5-10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -49.33 -13.67 ±>10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -15.64 -17.79 ±>10% ±>10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -31.89 -9.17 ±>10% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -37.50 5.24 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -23.68 4.42 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -33.02 -1.73 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -11.26 -3.06 ±>10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -9.80 4.04 ±5-10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -21.75 -0.77 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -34.07 -3.06 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -20.27 1.55 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -32.41 -4.32 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566