ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.52 -0.71 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.19 -2.77 ±5-10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.15 -11.50 ±5-10% ±>10%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.33 -1.85 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -15.82 0.95 ±>10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -7.83 5.02 ±5-10% ±5-10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -20.77 -1.46 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.12 -4.93 ±5% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.89 -2.51 ±5% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.16 -2.48 ±5-10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 16.55 0.00 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.11 2.62 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.24 7.47 ±5-10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2565