ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.86 -2.11 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.59 -0.90 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.79 -8.40 ±5-10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.90 -3.55 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 30.68 -7.25 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.07 -0.09 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 30.52 -4.96 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 19.11 -5.07 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 26.94 -9.37 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 34.39 9.74 ±>10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 25.55 -6.10 ±>10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 14.37 -0.84 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 31.93 -8.05 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562