ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.34 4.65 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -6.01 -11.87 ±5-10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.02 -3.90 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.75 -7.71 ±>10% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 16.42 -10.54 ±>10% ±>10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.55 1.31 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -11.66 -4.57 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.03 -8.48 ±5-10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 44.58 3.69 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 16.86 2.69 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.50 -6.01 ±>10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.03 -8.19 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.45 -6.82 ±5-10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564