ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.94 3.10 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -14.88 -12.33 ±>10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.25 -7.53 ±5% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.58 -7.65 ±5% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.35 -5.98 ±5-10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.59 2.21 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.10 -7.79 ±5-10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.73 -8.92 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 17.15 -0.75 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.20 1.76 ±5-10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.59 -5.17 ±5% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.87 -6.60 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.81 -3.16 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564