ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.42 10.01 ±>10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.46 -14.22 ±5% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 17.73 -4.15 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 27.01 -8.41 ±>10% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 26.25 -7.70 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.88 0.31 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.69 -5.67 ±5% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 24.36 -7.04 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 36.10 -3.14 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 27.51 2.71 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 26.25 -3.92 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.33 -7.82 ±5-10% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 29.66 -6.74 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564