ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.44 8.46 ±5-10% ±5-10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.71 1.45 ±5% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -16.58 -4.12 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -4.84 5.85 ±5% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -9.37 2.24 ±5-10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.07 1.32 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.11 6.71 ±5-10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.67 -6.78 ±5-10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.48 2.48 ±5% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.08 8.06 ±5% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.18 6.09 ±5% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -5.70 4.15 ±5-10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.35 2.54 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566