ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.32 1.92 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.49 0.35 ±5% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.52 -3.86 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.69 -0.96 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.75 -3.83 ±5% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.59 4.51 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -8.29 -3.31 ±5-10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.83 -4.11 ±5% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.99 -4.47 ±5% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -6.39 4.01 ±5-10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.59 -0.30 ±5% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -9.29 -3.93 ±5-10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.12 0.06 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2563