ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.91 -0.66 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.17 -2.58 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.06 -11.30 ±5-10% ±>10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.29 0.09 ±5-10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -14.00 1.36 ±>10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -7.58 10.10 ±5-10% ±>10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -17.77 -4.21 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.22 -5.34 ±5-10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.73 -2.59 ±5% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.35 -1.64 ±5-10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 17.43 1.02 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.53 3.72 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.51 8.22 ±5-10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565