ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.58 1.97 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.85 -1.45 ±5% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.37 -4.13 ±5-10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.67 -2.12 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.16 -5.33 ±5% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.39 3.54 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -8.30 -3.75 ±5-10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.95 -4.77 ±5% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.84 -5.52 ±5% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -5.87 2.74 ±5-10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.94 -1.65 ±5% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -8.91 -4.28 ±5-10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.78 -0.15 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563