ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.92 2.62 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -16.88 -11.81 ±>10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.57 -6.49 ±5% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.09 -6.89 ±5% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.22 -5.54 ±5-10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.74 2.06 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.71 -7.78 ±5% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.97 -8.83 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.32 -0.30 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.16 0.67 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.19 -5.67 ±5% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.24 -6.71 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.35 -3.46 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564