ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.13 -2.41 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 20.37 -1.29 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.92 -12.21 ±5-10% ±>10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.38 -4.53 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -9.32 1.54 ±5-10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.25 11.35 ±5% ±>10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -14.54 -4.94 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 11.10 -6.01 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.41 -2.18 ±5-10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.95 -0.46 ±5-10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 21.81 0.93 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.66 5.19 ±>10% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.63 3.96 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565