ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มีนาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มีนาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 14.85 12.27 ±>10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -7.55 -14.04 ±5-10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.22 -3.87 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 17.72 -8.32 ±>10% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 16.41 -7.54 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.61 1.69 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.05 -6.58 ±5% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 16.43 -6.82 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.42 -2.55 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.09 3.57 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 18.09 -3.48 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.54 -7.60 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 18.68 -5.79 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มีนาคม ปีงบประมาณ 2564