ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.70 -2.45 ±>10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 41.88 -6.64 ±>10% ±5-10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 33.20 -0.07 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 69.06 15.87 ±>10% ±>10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 75.15 -1.12 ±>10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 31.33 28.06 ±>10% ±>10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 35.13 -6.06 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 50.75 -2.36 ±>10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 66.47 10.84 ±>10% ±>10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 43.34 9.36 ±>10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 62.99 4.04 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.99 -0.74 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 67.71 16.21 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2565