ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มีนาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มีนาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.07 -3.68 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 30.22 -7.65 ±>10% ±5-10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 14.72 -4.08 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 20.69 -1.23 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 19.97 -5.66 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.25 3.47 ±5-10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 11.23 -5.14 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.30 -4.61 ±5-10% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 18.36 -5.91 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.70 4.69 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.58 -2.52 ±5-10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.30 -4.85 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.97 2.05 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มีนาคม ปีงบประมาณ 2563