ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.06 -1.42 ±>10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.75 -11.73 ±5% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.04 -8.17 ±>10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 37.87 -7.02 ±>10% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 41.09 -13.16 ±>10% ±>10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 14.84 -2.02 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.61 -10.48 ±5-10% ±>10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.15 -8.61 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 80.05 4.43 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 41.10 2.53 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 37.40 -6.59 ±>10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.11 -10.03 ±>10% ±>10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 25.15 -6.46 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564