ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -12.41 -23.44 ±>10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.90 1.89 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.89 -7.88 ±>10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.98 -4.99 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 24.81 -7.30 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.47 -2.28 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 21.43 -3.53 ±>10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.83 -5.70 ±5-10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.83 -9.55 ±5-10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 19.81 6.61 ±>10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.99 -4.48 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.83 -3.23 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 39.97 -9.54 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562