ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.51 -11.74 ±5-10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 41.47 -7.63 ±>10% ±5-10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 37.81 -4.86 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 49.70 -1.81 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 50.21 -7.72 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.02 2.99 ±>10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 37.98 -10.55 ±>10% ±>10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 25.29 -6.43 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 67.99 -10.71 ±>10% ±>10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 28.85 9.04 ±>10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 35.84 -4.89 ±>10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 28.06 -3.63 ±>10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 40.25 -3.86 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563