ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -4.14 -5.46 ±5% ±5-10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 17.24 2.84 ±>10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -6.32 -5.95 ±5-10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.69 1.94 ±5-10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 12.66 19.53 ±>10% ±>10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.38 9.30 ±5% ±5-10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 24.09 7.07 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.38 14.25 ±5-10% ±>10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 17.92 3.16 ±>10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 16.25 10.99 ±>10% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.67 18.45 ±>10% ±>10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -8.78 11.08 ±5-10% ±>10%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.79 0.47 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566