ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2566ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2566โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.19 6.09 ±5-10% ±5-10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.84 2.34 ±5% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -14.84 -4.91 ±>10% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.08 4.92 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.55 2.45 ±5% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -4.77 2.75 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.52 4.75 ±5-10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.63 -6.92 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.34 1.97 ±5-10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.32 6.88 ±5-10% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.83 6.00 ±5-10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.68 2.13 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.41 0.85 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มิถุนายน ปีงบประมาณ 2566